Arbitražno rješavanje sporova

Ova edukacija je jedna u nizu seminara koje Komora, odnosno Arbitražni sud organiziran pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH, realizira već duže vrijeme u nastojanju da poslovnoj zajednici približi i objasni arbitražno rješavanje sporova, prvenstveno kao benefit, korist za poslovnu zajednicu, bez obzira na kojoj strani se nalazi – bilo kao tužitelj bilo kao tuženi.

Arbitraža na jedan lagodniji, mirniji, fleksibilniji, prijateljskiji način pokušava riješiti nastali spor između stranaka, u principu imajući uvijek na umu eventualnu dalju saradnju između strana u sporu.

Arbitražani sud pri VTK BIH je samostalan sud za arbitražno rješavanje sporova, sa sjedištem u Sarajevu, nadležan za rješavanje trgovačkih sporova u kojem stranke mogu slobodno disponirati predmetom spora; da za tu vrstu spora nije predviđena isključiva nadležnost redovnog suda i da su se stranke sporazumjele o nadležnosti Arbitraže.

To je Sud koji ima svoje organe, akta, liste arbitara, itd. a Komora mu samo i isključivo daje organizacijsku i materijalnu potporu.

Da bi se arbitraža realizirala, pored već utvrđenih uvjeta o nadležnosti arbitraže, osnovni preduvjet jeste ugovorena nadležnost arbitraže i to u pisanoj formi.

Nadležnost može biti ugovorena trgovačkim ugovorom – obično su to odredbe o načinu rješavanja sporova, posebnim sporazumom, razmjenom pisama, telegrama ili putem faksa.

CONDITIO SINE QUA NON – UGOVOR, ODNOSNO SPORAZUM O NADLEŽNOSTI ARBITRAŽE MORA BITI ZAKLJUČEN U PISANOJ FORMI.

Nepostojanje arbitražnog ugovora je razlog za poništaj arbitražne presude.

PREPORUČENA ARBITRAŽNA KLAUZULA

Na web stranici Komore nalazi se, pored Pravilnika o organizaciji i radu Arbitražnog suda, Odluke o tarifi, odnosno troškovniku arbitraže, liste arbitara (sa i bez tzv. inozemnog elementa), i preporučena arbitražna klauzula. Naglasili bismo bismo problem kompliciranih, nerazumljivih arbitražnih klauzula, koje su razlog neuspjeha, odnosno nemogućnosti vođenja arbitražnog postupka.

PRILIKOM UGOVARANJA ARBITRAŽE RAZMIŠLJAJTE KAO DA STE VI TUŽITELJ, ODNOSNO TUŽENI: KOJA UNAPRIJED DEFINIRANA PITANJA POBOLJŠAVAJU VAŠU POZICIJU?

Koje je materijalno pravo koje Vam pogoduje?

Kolika je cijena vođenja postupka – bez obzira da li se nalazite u poziciji tužitelja ili tuženog –  čak i ako ste ubijeđeni da ćete dobiti spor i imate sve argumente u vašu korist – ipak morate finansirati nešto i očekivati rezultat u budućnosti.

Koje su to osobe u koje imam povjerenje – i u njihovo znanje, etičke i moralne osobine, odnosno da li želim da o predmetu spora odlučuje sudija po redosljedu ili želim imati uticaja na izbor sudca.

Kada govodimo o izboru arbitra, Arbitražni sud ima tzv. otvorene liste arbitara što daje mogućnost izbora arbitra i van liste. Arbitri mogu biti i strani državljani.

Što se tiče izbora arbitra, moram naglasiti, da predsjednik Arbitraže ima relativno velike ovlasti – ako mu ih stranke prenesu – to je, između ostalih, razlog što predsjednik i zamjenik predsjednika Arbitraže ne mogu biti imenovani za arbitre (inkopatibilnost funkcija).

Kada govorimo o troškovima, pored administrativnih troškova, od minimalno 800,00 KM do maksimalno 12.000,00 KM, honorar arbitru može biti: od 800,00 KM do 20.000,00 KM, pomnoženo s brojem arbitara, s tim da arbitar pojedinac i predsjednika arbitražnog vijeća imaju pravo na + 20% vrijednosti honorara.

Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

IZDVAJAMO
 • Nova „Incoterms 2020“ pravila u međunarodnom poslovanju

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizirala je seminar „Incoterms 2020“ s ciljem upoznavanja poslovne zajednice s novim, revidiranim, pravilima u međunaronom poslovanju koja su stupila na snagu 1. januara 2020. godine. Riječ „Incoterms“ je skraćenica od “International Commercial Terms”. Incoterms su prvi put predstavljeni od strane ICC (International Chamber of Commerce/Međunarodna trgovačka komora) davne 1936.

  2020-01-28
 • Poziv za učešće na seminaru “Prodaja i prodajne vještine-jednost …

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira seminar “Prodaja i prodajne vještine-jednostavni recepti svjetskih korporacija“ koji se planira održati 13.02.2020. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Seminar ima za cilj da pruži informacije o elementima prodajnog ciklusa. Tokom seminara, učesnici će se upoznati sa pristupom jednostavne logičke matrice ispravnog otklanjanja primjedbi kupaca i

  2020-01-27
 • Poziv za učešće na radionici “GDPR uredba i Zakon o zaštiti lič …

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Konrad Adenauer Stiftung organizira radionicu “GDPR uredba i Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH”, koja se planira održati 04.02.2020. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Fokus radionice je na aspektima praktične primjene Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, s ciljem da se učesnicima pomogne

  2020-01-27
 • Održana edukacija o povratu carina u CEFTA Stranama i pravilima porij …

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u suradnji s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine organizirala je 23.01.2020. godine  edukaciju na temu „Povrat carina (tzv. DRAW BACK) u CEFTA Stranama i pravila porijekla kroz PEM Konvenciju s revizijom za dublju privrednu integraciju i snažnije trgovinske veze“. Edukacija, koja je održana 23.01.2020. godine u prostorijama

  2020-01-23