Arbitražno rješavanje sporova

Ova edukacija je jedna u nizu seminara koje Komora, odnosno Arbitražni sud organiziran pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH, realizira već duže vrijeme u nastojanju da poslovnoj zajednici približi i objasni arbitražno rješavanje sporova, prvenstveno kao benefit, korist za poslovnu zajednicu, bez obzira na kojoj strani se nalazi – bilo kao tužitelj bilo kao tuženi.

Arbitraža na jedan lagodniji, mirniji, fleksibilniji, prijateljskiji način pokušava riješiti nastali spor između stranaka, u principu imajući uvijek na umu eventualnu dalju saradnju između strana u sporu.

Arbitražani sud pri VTK BIH je samostalan sud za arbitražno rješavanje sporova, sa sjedištem u Sarajevu, nadležan za rješavanje trgovačkih sporova u kojem stranke mogu slobodno disponirati predmetom spora; da za tu vrstu spora nije predviđena isključiva nadležnost redovnog suda i da su se stranke sporazumjele o nadležnosti Arbitraže.

To je Sud koji ima svoje organe, akta, liste arbitara, itd. a Komora mu samo i isključivo daje organizacijsku i materijalnu potporu.

Da bi se arbitraža realizirala, pored već utvrđenih uvjeta o nadležnosti arbitraže, osnovni preduvjet jeste ugovorena nadležnost arbitraže i to u pisanoj formi.

Nadležnost može biti ugovorena trgovačkim ugovorom – obično su to odredbe o načinu rješavanja sporova, posebnim sporazumom, razmjenom pisama, telegrama ili putem faksa.

CONDITIO SINE QUA NON – UGOVOR, ODNOSNO SPORAZUM O NADLEŽNOSTI ARBITRAŽE MORA BITI ZAKLJUČEN U PISANOJ FORMI.

Nepostojanje arbitražnog ugovora je razlog za poništaj arbitražne presude.

PREPORUČENA ARBITRAŽNA KLAUZULA

Na web stranici Komore nalazi se, pored Pravilnika o organizaciji i radu Arbitražnog suda, Odluke o tarifi, odnosno troškovniku arbitraže, liste arbitara (sa i bez tzv. inozemnog elementa), i preporučena arbitražna klauzula. Naglasili bismo bismo problem kompliciranih, nerazumljivih arbitražnih klauzula, koje su razlog neuspjeha, odnosno nemogućnosti vođenja arbitražnog postupka.

PRILIKOM UGOVARANJA ARBITRAŽE RAZMIŠLJAJTE KAO DA STE VI TUŽITELJ, ODNOSNO TUŽENI: KOJA UNAPRIJED DEFINIRANA PITANJA POBOLJŠAVAJU VAŠU POZICIJU?

Koje je materijalno pravo koje Vam pogoduje?

Kolika je cijena vođenja postupka – bez obzira da li se nalazite u poziciji tužitelja ili tuženog –  čak i ako ste ubijeđeni da ćete dobiti spor i imate sve argumente u vašu korist – ipak morate finansirati nešto i očekivati rezultat u budućnosti.

Koje su to osobe u koje imam povjerenje – i u njihovo znanje, etičke i moralne osobine, odnosno da li želim da o predmetu spora odlučuje sudija po redosljedu ili želim imati uticaja na izbor sudca.

Kada govodimo o izboru arbitra, Arbitražni sud ima tzv. otvorene liste arbitara što daje mogućnost izbora arbitra i van liste. Arbitri mogu biti i strani državljani.

Što se tiče izbora arbitra, moram naglasiti, da predsjednik Arbitraže ima relativno velike ovlasti – ako mu ih stranke prenesu – to je, između ostalih, razlog što predsjednik i zamjenik predsjednika Arbitraže ne mogu biti imenovani za arbitre (inkopatibilnost funkcija).

Kada govorimo o troškovima, pored administrativnih troškova, od minimalno 800,00 KM do maksimalno 12.000,00 KM, honorar arbitru može biti: od 800,00 KM do 20.000,00 KM, pomnoženo s brojem arbitara, s tim da arbitar pojedinac i predsjednika arbitražnog vijeća imaju pravo na + 20% vrijednosti honorara.

Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

IZDVAJAMO
 • Poziv na edukacije: „Coaching kao menadžerska vještina“ i „Upr …

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Adizes South East Europe (ASEE) organizira seminare „Coaching kao menadžerska vještina“ i „Upravljanje vremenom-korporativna efikasnost“, s ciljem upoznavanja subjekata kako da promijene paradigmu rukovođenja podređenih u „ja razvijam saradnike“ i kako da prepoznaju dobrobiti “performance managemet-a” ili “upravljanja učinkom“, te prepoznaju efekte pohvale i kritike tokom prenošenja

  2019-08-23
 • Poziv na edukaciju: „Umijeće poslovnog interkulturalnog pregovaranj …

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji i uz podršku Predstavništva fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini organizira seminar na temu: „Umijeće poslovnog interkulturalnog pregovaranja“. Seminar će se održati 04. i 05.09.2019. godine u prostorijama VTK/STK BiH u Banja Luci (Vidovdanska 2B, V sprat), i besplatan je za sve zainteresirane kandidate koji blagovremeno dostave popunjen prijavni

  2019-08-15
 • Poziv na edukaciju „Personalna cyber sigurnost i zaštita“

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u suradnji s AvaCom GROUP d.o.o. i IDC d.o.o. organizira edukaciju na temu „Personalna cyber sigurnost i zaštita“, koja će se održati dana 30.08.2019. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Cyber sigurnost predstavlja najveći izazov današnjice. Svjedoci smo svakodnevnih napada na podatke klijenata, ransomware ucjena i krađa

  2019-08-09
 • Javni poziv za upis kandidata u školu „Upravljanje lancima nabavke …

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine objavljuje javni poziv za upis kandidata u školu „Upravljanje lancima nabavke/Supply Chain Management“. Na tragu uspješne realizacije projekta „FIATA škola špedicije“, Sektor za edukaciju VTK/STK BiH je u suradnji sa Međunarodnim savezom špediterskih udruženja sa sjedištem u Švicarskoj (FIATA) razvio nastavni plan i program škole „Upravljanje lancima nabavke / Supply

  2019-08-09