Asocijacija tekstila, odjeće, kože i obuće

O tekstilnoj i kožarsko prerađivačkoj industriji

Tekstilna i kožarsko-prerađivačka industrija u Bosni i Hercegovini ima dugu tradiciju proizvodnje odjeće i obuće, visok kvalitet proizvoda i usluga, dobar međunarodni ugled kao dobavljača I proizvođača, kvalificiranu radnu snagu sa niskim troškovima proizvodnje,teritorijalno dobro pozicionirane proizvodne kapacitete.

Ovo su neki od najznačajnijih potencijala koji privlače međunarodne kompanije i investitore u našu zemlju, a kad se tome dodaju i blizina tržišta zapadne i istočne Evrope, kratki rokovi isporuke i know how, to sve zajedno daje dovoljno prostora i mogućnosti za dalje proširenje i unapređenje ove značajne industrijske grane.

Proizvodnja je uglavnom bazirana na “lohn” poslovima za inostrane partnere (usluge šivanja, krojenja, dorade, montaže) sa vrlo malim učešćem proizvodnje vlastitih proizvoda, ali iako dominantno mjesto zauzima unutrašnja dorada i obrada, ova grana privrede u zadnjih nekoliko godina bilježi veoma dobre izvozne rezultate.

Industrija tekstila, kože i obuće je uvozno zavisna u smislu uvoza repromaterijala koji se uglavnom ne proizvode u Bosni i Hercegovini, a proizvodnja je organizovana u malim (do 50 uposlenika) i srednjim preduzećima (do 200 uposlenika) sa širokom prostornom disperzijom proizvodnih kapaciteta.

Struktura proizvoda tekstilne industrije ima široku lepezu od: muške i ženske teške konfekcije, lake konfekcije, sportske odjeće i opreme, autopresvlaka, donjeg rublja, zaštitne odjeće i opreme, do medicinskog i kuharskog programa, kućnog i hotelskog tekstila, tepiha, ćilima i drugih proizvoda.

Struktura proizvoda industrije kože i obuće obuhvata sve procese: od prerade sirove kože i vune (što zahtijeva poseban proces i tretman), prekošivanje kožne muške, ženske i dječije konfekcije, galanterijskih dodataka i ostalih kožnih proizvoda, do proizvodnje muške, ženske i dječije obuće, svakodnevne obuće, namjenske obuće za razne svečanosti, radne, sportske, zaštitne, obuće za različita godišnja doba itd.

O Asocijaciji

Asocijacija proizvođača, prerađivača i prometnika tekstila, odjeće, kože i obuće (ASOCIJACIJA T.O.K.O.) je oblik artikuliranja interesa članica Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: VTK BiH), čija je osnovna djelatnost proizvodnja, prerada i promet proizvoda od tekstila, odjeće, kože i obuće.
Članice Asocijacije T.O.K.O. mogu biti sva preduzeća iz oblasti proizvodnje, prerade i prometa tekstila, odjeće, kože i obuće u Bosni i Hercegovini. Članice Asocijacije T.O.K.O. mogu biti i pridruženi članice VTK BiH – preduzeća, udruženja i sl., koja su u funkciji realizacije aktivnosti iz oblasti Industrije tekstila, odjeće, kože i obuće, na osnovu odluke Upravnog odbora VTK BiH.
Prava i dužnosti člana Asocijacije T.O.K.O. su prava i dužnosti člana VTK/STK BiH utvrđena Zakonom i njenim Statutom. Asocijacija T.O.K.O. se osniva i djeluje u okviru VTK BiH i nema status pravnog lica.
Asocijacija T.O.K.O. uvijek u svom radu mora poštovati principe rada i zadatke VTK/STK BiH i svojim aktivnostima ne smije nanositi štetu drugim odborima, grupacijama, asocijacijama i članovima komorskog sistema, niti svojim radom dovoditi u neravnopravan položaj druge djelatnosti, odnosno
grane privrede.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za članice, organe i tijela Asocijacije obavlja Uprava stručnih poslova VTK BiH.

Principi na kojim se zasniva rad Asocijacije T.O.K.O. su:

 • Orijentacija prema potrebama i interesima članova;
 • Aktivna poslovna komunikacija sa članovima;
 • Zastupanje interesa članova u komunikaciji i saradnji s nadležnim državnim organima i institucijama;
 • Aktivno učešće u pripremi mjera, zakonskih i podzakonskih propisa iz nadležnosti Asocijacije T.O.K.O.;
 • Usklađivanje i predstavljanje redovnih i specifičnih poslovnih interesa članova;
 • Saradnja sa drugim sličnim asocijacijama organizovanim u i pri entitetskim komorama i komori Brčko Distrikta;
 • Saradnja sa istim ili sličnim institucionalnim oblicima ili organizacijama u inostranstvu;
 • Saradnja sa drugim asocijacijativnim oblicima organizovanim u okviru VTK BiH, sa ostalim članicama VTK BiH, kao i njenim organima i tijelima;
 • Ravnopravnost u iznošenju stavova i odlučivanju, i
 • Javnost rada.

Zadaci Asocijacije

Djelatnost i zadaci Asocijacije T.O.K.O. proizilaze iz zadataka VTK BiH, s time što Asocijacija svoju aktivnost usmjerava prema konkretnim potrebama i interesima članova, a naročito na:

 • Usklađivanje interesa članica te predlaganje mjera na stvaranju što povoljnijeg ravnopravnog poslovnog ambijenta u BiH i poboljšanja uslova privređivanja;
 • Praćenje i predlaganje donošenja nove ili izmjena postojeće zakonske regulative u oblasti bankarskog sistema, carinske politike, doprinosa, poreza, osiguranja, podsticajnih mjera za izvoz roba i usluga, itd., u okviru Komore, te harmonizaciji istih na nivou BiH;
 • Praćenje i analiziranje privrednih kretanja u ovom sektoru privrede (proizvodnja, izvoz, uvoz, zalihe, realizacija, cijene i zarade, vanjskotrgovinska razmjena);
 • Predlaganje donošenja mjera ekonomske politike, radi unapređivanja uslova rada i poslovanja članica Asocijacije;
 • Razmatranje i davanje mišljenja na nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa iz oblasti privrednog sistema, ekonomske politike kao i njihovog uticaja na poslovanje članica Asocijacije;
 • Saradnju i učešće u pripremi mjera ekonomske politike i izradi strategije razvoja koja se odnosi na oblast poslovanja svojih članica;
 • Učestvovanje u izgradnji mehanizama zaštite članica Asocijacije (vancarinske mjere zaštite tržišta);
 • Učešće u pripremi i radu mješovitih komisija i ekspertnih grupa u cilju uređivanja odnosa i zaštite interesa članica Asocijacije;
 • Harmonizacija i usklađivanje međunarodnih tehničkih standarda u industriji tekstila, odjeće, kože i obuće, te saradnja sa nadležnim organima svih nivoa na provođenju i kontroli primjene istih;
 • Saradnja sa stručnim službama VTK BiH, na profesionalnom i stručnom osposobljavanju i edukaciji kadrova članica Asocijacije kroz učešće na međunarodnim stručnim skupovima, seminarima, okruglim stolovima i sl.;
 • Saradnja sa organizacijama, institucijama i organima u zemlji i inostranstvu na ostalim poslovima i aktivnostima od interesa za članice;
 • Praćenje i podsticanje primjene novih tehnologija, standarda i unapređenje kvaliteta rada članica Asocijacije;
 • Saradnja u poslovnom povezivanju članica sa drugim privrednim subjektima u zemlji i inostranstvu;
 • Organizovanje seminara, okruglih stolova, poslovnih susreta;
 • Organizacija nastupa i prezentacije mogućnosti članica na sajmovima u zemlji i inostranstvu, te kroz zajedničke nastupe na pojedinim manifestacijama;
 • Obavljanje i drugih aktivnosti koje su od interesa za članice Asocijacije.
  Asocijacija T.O.K.O. u VTK BiH može, u saradnji s nadležnim državnim organima i tijelima, pokretati inicijative i predlagati mjere ekonomske politike koje se tiču poslovanja njenih članica.

Statistika

bhprivreda